Lejre Turistforenings vedtægter


Vedtægt for Lejre Turistforening

 § 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Lejre Turistforening” med hjemsted i Lejre Kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er

at medvirke til udviklingen af en turisme, der bygger på kvalitet, bæredygtighed samt synergi mellem lokalbefolkningens og turisternes interesser,

at være i dialog med foreningens medlemmer, lokalbefolkningen og andre relevante interesseorganisationer om forhold der vedrører turisme i bred forstand,

at bidrage til borgernes og myndighedernes forståelse for turismens positive betydning for Lejre Kommune.

§ 3. Organisation

Foreningen er en selvstændig, lokal forening, der samarbejder med andre interessenter om turisme.

§ 4. Medlemsforhold

Foreningen kan optage enkeltpersoner, virksomheder, selskaber, foreninger og institutioner som medlemmer.

Medlemskab er betinget af indbetalt kontingent.

§ 5. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes inden for kommunens grænser.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Budget:
  1. Fremlæggelse af budget for næste år.
  2. Fastsættelse af næste års kontingent.
  3. Indkomne forslag.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  6. Valg af 1 revisor.
  7. Valg af 1 revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning til det eller når mindst 1/10 af foreningens medlemmer har fremsat skriftligt krav derom med angivelse af dagsorden.

§ 7. Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal ske med 21 dages varsel ved bekendtgørelse ved brev/mail til de enkelte medlemmer.

§ 8. Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ikke er indsendt rettidigt til bestyrelsen, kan diskuteres på generalforsamlingen, men ikke gøres til genstand for en beslutning/afstemning.

§ 9. Beslutninger

Generalforsamlingens beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal.

Hvert medlem uden kontingentrestance har 1 stemme.

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for beslutningen.

Generalforsamlingens dirigent afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagers behandling og stemmeafgivning.

§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer.

Valgperioden er 2 år:

2-3 medlemmer vælges i lige år.

3-4 medlemmer vælges i ulige år.

2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.

1 revisor vælges for 1 år.

1 revisorsuppleant vælges for 1 år.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer tilstræbes størst mulige dækning af kommunens geografi.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer samt evt. næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Det reviderede regnskab skal være formanden i hænde inden 1. marts og skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Kontingent

Kontingenter opkræves en gang årligt og gælder for kalenderåret.

Kontingenter opkræves på baggrund af en løbende ajourført edb-medlemsfortegnelse.

§ 13. Tegning

Foreningen tegnes af formanden.

Over foreningens kontante midler og bankkonti disponerer kassereren – og/eller en anden af bestyrelsen bemyndiget person – efter bestyrelsens forskrifter.

§ 14. Opløsning

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum stemmer for opløsningen.

Foreningens formue overgives til turistformål i Lejre Kommune.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. februar 2014.