Beretningen for foreningsåret 2016 – 2017

Foreningen

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder

Der er blevet oprettet en Facebook side, som løbende forsynes med billeder fra kommunens store og små seværdigheder. Billeder og tekst er hovedsagelig lavet af bestyrelsens medlemmer.

Vi har leveret en lang række små artikler (16) om Lejre i serien: Glimt af Lejre i Dagbladet. Modtaget godt af læserne. Serien fortsætter – der ligger 4-5 artikler på lager.

Vi har skrevet til ROMU og spurgt om ikke Gl. Lejre området skulle indgå i ansøgningen om at komme på UNESCOs verdensarv.

Vi har spurgt Roskilde Lokal TV om de ikke ville lave en udsendelse om Lejres fortræffeligheder ved Turistforeningen, de var positive over for ideen, men mere er der ikke sket.

Følgende medlemsarrangementer har været afholdt: Byvandring i Osager (1.maj), Kr. Hyllinge (2.10) og Gevninge (2.4.17). Foredrag om 9. april 1940 og rundvisning på Egholm Våbenmuseum (27.9.)

Høringssvar er blevet indgivet i forbindelse med høringsrunden om Nationalpark planen.

Foreningen tog initiativ til, at den seneste Beowulf film blev vist i Hvalsø Bio med indledning ved Lars Holten (Sagnlandet) og Tobias Mortensen (fra Danmark bliver til). Hvalsø Bio stod for arrangementet ( 26.3. 17)

Foreningen har været repræsenteret ved Lejre Erhvervsforums arrangementer og erhvervsdating.

Samarbejdet med Udvalget for Erhverv og Turisme

 Foreningen har samarbejdet tæt med VisitLejre og Udvalget for Erhverv og turisme

Dialogmøde med udvalget, Sagnlandet og Nationalparken d. 11. 1. 17

Besøg hos VisitKerteminde sammen med udvalget d. 26. 1. 17

Har rådgivet udvalget om den fortsatte placering af turistkontoret i kommunen.

Har læst korrektur på VisitLejre Magasinet i 2016 og 2017

Der har desuden været løbende kontakter mellem VisitLejre og foreningen

Initiativer

 Foreningen har udviklet cykelpakker sammen med Sonnerupgaard og BikeRent i Hvalsø. Pakken bliver udbudt af Sonnerupgaard i 2017. Vi henvendte os i den forbindelse til Mecklenburger Radtour for at spørge om de ville optage vores pakker i deres store katalog dog uden resultat.

Beowulf filmforevisning, se ovenfor.

Opbygget et guidekorps på 13 personer, listen ligger på VisitLejres hjemmeside.

Arbejdet for etableringen af et vandrehjem i kommunen. Vi har taget kontakt til Danhostel og besigtiget  Lyndby gl. rådhus for at undersøge om den bygning kunne bruges til et kombineret vandrehjem og evt. borgerhus for Lyndby. Har samarbejdet med Lyndby Bylaug i den forbindelse. Det vil dog blive for dyrt at ombygge det til vandrehjem. vi vil fortsat arbejde for at få et vandrehjem i kommunen (muligheder: Lindenborg kro og Osted kro)

Udarbejdet 4 endags vandreturspakker med lokale guider, udbudt til salg i sommeren 2017. Pakkerne er i første omgang beregnet for beregnet for det københavnske publikum. Nationalparken og VisitLejre støtter projektet.

Kontaktet Udvalget for Erhverv og Turisme og Nationalparken vedr. en løbende udskiftning af de skilte, der står ved seværdighederne rundt om i kommunen og som for en dels vedkommende er nedbrudte af vind og vejr. Positivt modtaget.

Vi har foreslået, at Turistforeningen kontakter de lokalhistoriske foreninger med henblik på at få en oversigt over hvor mange skilte der er og hvilken stand de er i. Derefter vil det være op til Nationalparken og/eller kommunen at udskifte skiltene.

Hans Jørgen L. Larsen

Referat af generalforsamlingen i Lejre Turistforening d. 2. april 2017

 1. Valg af dirigent. Finn Sommer, Gevninge.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Beretning se nedenfor. Godkendt.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskab se nedenfor. Bemærkninger Som følge af kassererens alvorlige sygdom har det ikke været muligt at konstatere om kassebeholdningen er tilstede, da kun kassereren har adgang til kontoen. I fremtiden vil man sikre sig, at også formanden har adgang til kontoen. Da foreningen ved flere lejligheder og muligvis også i fremtiden vil komme til at stå for projekter, der medfører støtte fra andre kilder, bør disse pengerstrømme også kunne aflæses i regnskabet. I 2016 har der dog ikke været tale om sådanne forhold. Godkendt
 4. Fremlæggelse af budget for næste år. Budget: Bestyrelsens ambition er at fastholde det eksisterende medlemstal. Der blev diskuteret om man skal satse på at skabe en bredere medlemsskare eller fokusere på turismeerhvervet som rekrutteringsbase. Konklusion: Vi skal søge at hverve medlemmer fra begge segmenter.
 5. Fastsættelse af næste års kontingent. Uændret (100 kr)
 6. Indkomne forslag. Ingen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Gert Fabrin, Asta Rasmussen og Kurt Wollesen. Wolfgang Framke fratrådte pga sygdom. Asta Rasmussen, Kurt Wollesen blev genvalgt. Gert Fabrin modtog ikke genvalg i stedet for valgtes Kirsten Løffler Reich, Højby. Da bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer vil Carsten Christiansen, Ejby, og Liv Louise Holm, Særløse blive spurgt om de vil indtræde i bestyrelsen; for den enes vedkommende som suppleant. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Rikke Falck blev genvalgt. Se også pkt 6.
 9. Valg af 1 revisor. Karl Frandsen, Osager
 10. Valg af 1 revisorsuppleant. Hans Kongsgård, Gl. Lejre
 11. Der blev efterfølgende diskuteret a. om vi skulle gå videre med arbejdet for at få sommerhusejere i Kyndeløse til at udleje deres huse – svaret afhænger af hvor mange sommerhusejere, der bruger huset som helårsbolig, b. om foreningen skal arbejde for at kommunen evt. i samarbejde med nabokommuner får udarbejdet en potentialeplan for området. Det er svært at finde statistiske oplysninger, der faktisk fortæller, hvor stor turismeøkonomien er i kommunen.

Referent: Hans Jørgen L. Larsen